Missie

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen.

Situering

Parantee-Psylos is de Vlaamse unisportfederatie G-sport en organiseert het sportaanbod voor personen met een beperking in Vlaanderen. Samen met Sport Vlaanderen en G-sport Vlaanderen geeft Parantee-Psylos vorm aan het Vlaamse G-sportbeleid. 

Het Paralympic Team Belgium wordt ondersteund door het Belgian Paralympic Committee, de Ligue Handisport Francophone en Parantee-Psylos. Het Belgian Paralympic Committee is lid van het International Paralympic Committee en andere internationale organisaties voor G-sport.


Historiek 

Parantee vzw was de unisportfederatie voor G-sporters met een fysieke, visuele, verstandelijke of auditieve beperking met een aanbod van recreatie tot topsport in bepaalde sporttakken. 

Psylos vzw overkoepelde als recreatieve Vlaamse sportfederatie sportclubs voor sporters met een psychische kwetsbaarheid, meestal met een link naar de geestelijke gezondheidszorg. 

Op 1 januari 2017 fusioneerde Psylos met Parantee tot Parantee-Psylos vzw, de unisportfederatie voor sporters met een beperking. 

Wij bouwen aan een nieuwe website. Tot dan kan je voor algemene informatie en info over het aanbod voor sporters met een psychische kwetsbaarheid terecht op www.psylos.be . Voor info over sport voor personen met een fysieke, visuele, auditieve, verstandelijke beperking of autismespectrumstoornissen kan je terecht op www.parantee.be

Visie

Elke sporter met een beperking moet zijn sport of bewegingsvorm kunnen uitoefenen in een omgeving waarin hij zich goed voelt en waarbij in de eerste plaats wordt uitgegaan van zijn mogelijkheden. Elke sporter met een beperking zou binnen zijn mogelijkheden én interesses moeten kunnen kiezen waar, met wie en in welke context hij gaat sporten.

Parantee-Psylos vzw focust zich op de mogelijkheden en staat erop dat elke G-sporter de mogelijkheid heeft om kwaliteitsvol te sporten. 

Parantee-Psylos vzw zorgt ervoor dat de omgeving weet en (h)erkent dat elke persoon met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten.

Waarden

1. Betrokkenheid
Inspraak van en participatie door mensen met beperking verhoogt de betrokkenheid en de zin om dingen op te pakken. We luisteren naar onze clubs, onze sporters, onze vrijwilligers… en stemmen onze dienstverlening hierop af.

2. Diversiteit 
Elke sporter verdient een kans. We werken klantgericht en vraaggestuurd. Elke sporter moet op een zo normaal mogelijke manier kunnen deelnemen. Elke sporter moet kunnen bewegen binnen zijn mogelijkheden, interesses, keuzes…

 3. Dynamisme
G-sport is in beweging en Parantee-Psylos beweegt mee. Met nieuwe mogelijkheden, met de evoluties binnen elke sporttak, met innovatieve praktijken, met nieuwe manieren van communiceren… Parantee-Psylos is voortdurend in beweging om meer mensen met een beperking in beweging te zetten.

4. Respect
We hebben respect voor elkaar, onze eigen grenzen en die van een ander. We respecteren de regels en afspraken. We werken op een transparante en open manier. We houden rekening met de privacy van elk individu en gaan daar respectvol mee om.